Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2024 rok

Od 18 stycznia do 14 marca mieszkanki i mieszkańcy Płocka mogą zgłaszać swoje propozycje zadań i zdecydować o podziale ponad 5 milionów złotych z budżetu miasta. Dokładna kwota zostanie podana po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.

Tak jak w latach ubiegłych pula Budżetu Obywatelskiego Płocka jest podzielona między projekty ogólnomiejskie i osiedlowe. Wartość projektu dotyczącego całego miasta nie może przekraczać 2,1 miliona złotych, a osiedlowego 545 tysięcy złotych.

Projekty mogą składać:

 • wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek. W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba poniżej 13. roku życia wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. Formularz dostępny w zakładce Edycja 2024 – Pobierz;
 • grupy mieszkańców (na formularzu wniosku należy wskazać lidera grupy);
 • rady mieszkańców osiedli;
 • organizacje pozarządowe działające w Płocku.

Zgłaszany projekt musi spełniać następujące kryteria:

 1. być możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;
 2. dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych Miasta;
 3. być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania);
 4. teren, na którym zlokalizowano projekt musi stanowić mienie Miasta nieobciążone na rzecz osób trzecich (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania z zastrzeżeniem pkt. f);
 5. obiekt, którego dotyczy projekt musi stanowić mienie Miasta;
 6. w przypadku zadań, których realizacja miałaby nastąpić na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym lub stanowiącym własność spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Płocka, projekt zadania wymaga wyrażenia zgody tych podmiotów na realizację zadania oraz na przejęcie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie wykonanego zadania w formie oświadczenia, które stanowi obligatoryjny załącznik do formularza zgłoszeniowego projektu;
 7. o ile jest to możliwe, powinien uwzględniać uniwersalne projektowanie, w taki sposób by był użyteczny dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania;
 8. wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku oraz dokumenty wynikające ze Strategii;
 9. zgłoszony projekt może obejmować tylko jedno zadanie, a w przypadku jego realizacji w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych lub instytucjach miejskich nie może dotyczyć więcej niż jednej lokalizacji.

Zgłaszane projekty muszą mieć dołączoną listę poparcia:

 • projekty ogólnomiejskie – 15 mieszkańców Płocka;
 • projekty osiedlowe – 0,1% mieszkańców danego osiedla (patrz tabela)
L.p. Nazwa osiedla Liczba mieszkańców Minimalna liczba podpisów
1. Borowiczki 3 776 3
2. Ciechomice 1 414 1
3. Dworcowa 4 992 4
4. Góry 1 843 1
5. Imielnica 2 683 2
6. Kochanowskiego 8 642 8
7. Kolegialna 8 947 8
8. Łukasiewicza 10 160 10
9. Międzytorze 4 997 4
10. Miodowa 8 637 8
11. Podolszyce Południe 9 931 9
12. Podolszyce Północ 11 875 11
13. Pradolina Wisły 488 0
14. Radziwie 3 324 3
15. Skarpa 7 946 7
16. Stare Miasto 3 267 3
17. Trzepowo 610 0
18. Tysiąclecia 4 689 4
19. Winiary 1 877 1
20. Wyszogrodzka 9 646 9
21. Zielony Jar 3 915 3

źródło: Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 29, Urząd Miasta Płocka, Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, Płock 2022.

Jak złożyć projekt:

 • internetowo poprzez system obsługi Budżetu Obywatelskiego Płocka – na stronie mojemiasto.plock.eu, gdzie należy założyć konto, wypełnić formularz zgłoszeniowy i dołączyć skan listy poparcia oraz wszystkie niezbędne załączniki. Oryginał listy poparcia należy zachować i okazać w przypadku wezwania;
 • wypełnić formularz zgłaszania projektów (dostępny na stronie internetowej mojemiasto.plock.eu – zakładka Edycja 2024 – Pobierz), dołączyć wypełnioną listę poparcia projektu, wszystkie niezbędne załączniki i wrzucić do urny ustawionej przed Biurem Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej);
 • wypełnić formularz zgłaszania projektów (dostępny na stronie internetowej mojemiasto.plock.eu – zakładka Edycja 2024 – Pobierz), dołączyć wypełnioną listę poparcia projektu, wszystkie niezbędne załączniki i przesłanie go pocztą na adres Urząd Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka” – decyduje data stempla pocztowego.

Harmonogram wdrażania Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2024 rok:

 • od 18 stycznia do 14 marca – składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Płocka;
 • do 30 lipca – weryfikacja i przedstawienie ostatecznej listy zgłoszonych projektów, które przeszły weryfikację formalno-prawną i finansową;
 • 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników – odwołania od negatywnej weryfikacji formalno-prawnej i finansowej projektów;
 • od 6 do 19 września – głosowanie mieszkańców;
 • do 30 września – ustalenie wyników głosowania oraz ogłoszenie wybranych w głosowaniu projektów na stronie mojemiasto.plock.eu

Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.mojemiasto.plock.eu

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.